Drukuj

ZARZĄDZENIE 29/2016 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 15a/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu pt. Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.(pobierz)