O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

znaki strona www

 

W dniu 1 marca 2024 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Pana Zdzisława Markiewicza - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Panią Mirosławę Kwatek – Hoffmann – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Na podstawie ww. umowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 618 128 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 598 128 zł.

Okres realizacji: od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:

- zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

- sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu realizowany jest w formie świadczenia usługi:

  1. opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zapewniającym całodobową opiekę,

  2. opieki wytchnieniowej dziennej za uprzednią zgodą gminy/powiatu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla :

  1. 19 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez umieszczenie osoby niepełnosprawnej na okres nie więcej niż 14 dni w DPS dla Kombatantów świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,

  1. 30 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną i 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie wsparcia dziennego w miejscu zamieszkania

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną, która uzyskała najniższą punktację w Skali FIM.

 

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi na poszczególnych Rejonach Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

Karta zgłoszenia - Opieka wytchnieniowa - edycja 2024(.doc)

Karta zgłoszenia - Opieka wytchnieniowa - edycja 2024(.pdf)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM(.doc)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM(.pdf)