O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

MRPiPS

 

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW W OPOLU NA ROK 2024

 

PROGRAM OSŁONOWY

 

Wstęp

 

Niniejszy program wpisany jest w aktywność miejskich instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem seniorów. Jest to zmodyfikowana pod względem jakościowym kontynuacja działań osłonowych realizowanych w mieście Opolu w roku 2023 z dyspozycji MRPiPS. W proponowanych przedsięwzięciach na rok 2024, jest on kompatybilny, spójny i nie wykracza poza dyspozycje wydane przez MRPiPS, zawarte w ministerialnej treści programu o nazwie Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Koszty wszystkich działań są pokrywane z budżetu państwa.

logotyp

Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Opolu realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 1. Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024 r.

Cel programu:

 1. przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie działań towarzyszących mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

znaki strona www

 

W dniu 1 marca 2024 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Pana Zdzisława Markiewicza - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Panią Mirosławę Kwatek – Hoffmann – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Na podstawie ww. umowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 618 128 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 598 128 zł.

Okres realizacji: od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:

- zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

- sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu realizowany jest w formie świadczenia usługi:

 1. opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zapewniającym całodobową opiekę,

 2. opieki wytchnieniowej dziennej za uprzednią zgodą gminy/powiatu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla :

 1. 19 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez umieszczenie osoby niepełnosprawnej na okres nie więcej niż 14 dni w DPS dla Kombatantów świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,

 1. 30 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną i 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie wsparcia dziennego w miejscu zamieszkania

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną, która uzyskała najniższą punktację w Skali FIM.

 

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi na poszczególnych Rejonach Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

Karta zgłoszenia - Opieka wytchnieniowa - edycja 2024(.doc)

Karta zgłoszenia - Opieka wytchnieniowa - edycja 2024(.pdf)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM(.doc)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM(.pdf)

 

Konkurs ofert: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
(wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) (czytaj więcej)

 

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2024 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

Wyniki konkursu w załączniku.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

 

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:

Małgorzata Gieryluk

Tel. 77/ 4005971

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 30 października 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1.  dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2.  osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 • Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.
 • Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 • Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.

Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi Generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania merytoryczne odnoszące się do zapisów dokumentacji konkursowej Programu należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały do pobrania związane z projektem dostepnę są pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

 

 

znaki strona www

 

W dniu 13 lutego 2023 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Pana Zdzisława Markiewicza - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Na podstawie ww. umowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu będzie realizował

resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

edycja 2023

 

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 142 800 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 142 800 zł.

 

Okres realizacji: od 01 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Głównym celem Programu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość skorzystania z doraźnej, czasowej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, umożliwiającej odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

 

Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:

 • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

 • sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 20 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez umieszczenie osoby niepełnosprawnej na okres nie więcej niż 14 dni w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną, która uzyskała najniższą punktację w Skali FIM.

 

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi na poszczególnych Rejonach Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

 

POPŻ 2020 OPL

POPŻ 2020 OPO

POPŻ 2020 OPR

POPŻ 2020 Plakat informacyjny - opis wsparcia

POPŻ 2020 Plakat informacyjny - pomoc żywnościowa

 

 

W dniu 15 stycznia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu.
Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji:
30.09.2017-30.10.2020.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie
społeczne. (więcej)

Zasady rekrutacji od 2019.07.18

1. Zasady rekrutacji (otwórz)
2. Deklaracja (otwórz)
3. Oświadczenie (otwórz)
4. Zarządzenie - Zasady rekrutacji (otwórz)

 

 

Zasady rekrutacji (otwórz)

”Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej
w Opolu (czytaj więcej)

BANK ŻYWNOŚCI W OPOLU - Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących

Działania towarzyszące:

- 2019r czytaj wiecej

- 2018r czytaj wiecej

- 2017r czytaj więcej

- 2016r czytaj więcej

czytaj więcej

Loga na strony intrnetowe

 

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020