O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

znaki strona www

 

W dniu 13 lutego 2023 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Pana Zdzisława Markiewicza - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Na podstawie ww. umowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu będzie realizował

resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

edycja 2023

 

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 142 800 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 142 800 zł.

 

Okres realizacji: od 01 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

Głównym celem Programu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość skorzystania z doraźnej, czasowej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, umożliwiającej odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

 

Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:

  • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

  • sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 20 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez umieszczenie osoby niepełnosprawnej na okres nie więcej niż 14 dni w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną, która uzyskała najniższą punktację w Skali FIM.

 

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi na poszczególnych Rejonach Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

znaki strona www

 

W dniu 21 lutego 2022 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Pana Zdzisława Markiewicza - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Na podstawie ww. umowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu będzie realizował

resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

edycja 2022

 

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 112 000 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 112 000 zł.

 

Okres realizacji: od 01 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

Głównym celem Programu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość skorzystania z doraźnej, czasowej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, umożliwiającej odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

 

Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:

  • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

  • sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wpisanej do rejestru właściwego wojewody.

W ramach Programu zaplanowano wsparcie dla 20 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, poprzez umieszczenie osoby niepełnosprawnej na okres nie więcej niż 14 dni w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną, która uzyskała najniższą punktację w Skali FIM.

 

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi na poszczególnych Rejonach Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z FUNDACJĄ SPINACZ realizował projekt pn. "Senior Dance w Opolu". Projekt obejmował 40 seniorów z Opola, 9 spotkań tanecznych od 09.2021 do 11.2021. Celem projektu była poprawa jakości życia seniorów, nawiązanie nowych znajomości. Udział zajęciach zmniejszył problemy zdrowotne, poprawił kondycję fizyczną, zdolności poznawcze i zwiększył samoocenę grupy. Na zakończenie odbył się turniej tańca. Wielokrotnie rozmawiając z naszymi seniorami z Opola spotykamy się z opinią, że właśnie od młodych osób spotykają się z brakiem zrozumienia na chęć uczestnictwa w różnej aktywności, że są kojarzeni głownie przez nich jako chorzy, niedołężni, marudni lub przydatni tylko do opieki nad wnukami itp. Dlatego kolejnym ważnym aspektem, który został poruszony poprzez realizację projektu jest przełamanie tego stereotypu. W związku z tym został nakręcony profesjonalny filmik/spot, który ukazuje osoby starsze w innym świetle.

Projekt sfinansowany ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO” finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 SENIOR DANCE W OPOLU

(otwórz materiał wideo)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć w Opolu realizuje projekt pn. „CzAS dla seniora - dbamy o zdrowie”.
Projekt będzie realizowany w salach budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa rodzaje aktywności, które cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów i dobrze wpływają na ich samopoczucie, integrację i zdrowie fizyczne.
W ramach zadania zaplanowano:
1. Zajęcia zdrowy kręgosłup - 2 gr. x 12 osób - zajęcia 1 raz w tygodniu po 10 spotkań dla każdej grupy, dla łącznie 24 osób, łącznie 20 godzin zegarowych zajęć.
2. Ćwiczenia ze smovey - 2 gr. x 12 osób - zajęcia 1 raz w tygodniu po 10 spotkań dla każdej grupy, dla łącznie 24 osób, łącznie 20 godzin zegarowych zajęć.
Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie 01.10.- 29.12.2021 r. Wartość projektu 8 300,00 zł.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” pod nr. tel. 77 441 23 70

Materiał w języku migowym:

Miniatura wideo 2

 

 

 

 

 

(otwórz materiał wideo)

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNO” w Opolu realizuje projekt pn.
„ Bajki na Mikołajki”.
W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie świąteczne Mikołajkowe dla rodzin zastępczych tj. rodziców i dzieci zastępczych w wieku szkolnym dla łącznie min. 93 osób w tym 42 dzieci i 51 opiekunów. W ramach zadania zostaną zakupione bilety do teatru Lalek w Opolu na spektakl przeznaczony dla dzieci , natomiast po zakończeniu każde dziecko otrzyma talon do sklepu EMPIK jako prezent mikołajkowy oraz uszyte małe klauny, które są symbolem rodzicielstwa zastępczego w Opolu. Klauny zostaną uszyte przez Centrum RE-Start działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. Podczas zorganizowanego spotkania odbędzie się wspólne śpiewanie kolęd oraz wszyscy uczestnicy skorzystają z przygotowanego poczęstunku w sali wyodrębnionej w Teatrze Lalek w Opolu.
Projekt finansowany jest z środków Urzędu Miasta Opola w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie 01.11.- 31.12.2021 r. Wartość projektu 9 971,00 zł.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem pod nr. tel. 77 423 27 10

Materiał w jezyku migowym:

Miniatura wideo 1

 

 

 

 

 

 

(otwórz materiał wideo)

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu rozpoczął realizację kampanii społecznej w ramach projektu współfinansowanego z Fundacji EY pod hasłem Szukam – Znajdę – Pokocham, która będzie trwała do 31.12.2021 r. Głównym celem kampanii celem jest poruszenie opinii publicznej trudną sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci; pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych; przekazanie społeczeństwu obszernej informacji o idei rodzinnej opieki zastępczej, idei alternatywnej dla domów dziecka; zmiana stereotypów; budowanie dobrej atmosfery, pełnej akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: (czytaj więcej)

 

plakat rodzina zastepcza m

Reportaż (pobierz materiał wideo)

Spot (pobierz materiał wideo)

 

 

 

 

 

 

tablica fundusze 120x80 opieka mini

 

W dniu 22 kwietnia 2021 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę
w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. (czytaj więcej)

 Załącznik:
- plakat (otwórz)

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

 

POPŻ 2020 OPL

POPŻ 2020 OPO

POPŻ 2020 OPR

POPŻ 2020 Plakat informacyjny - opis wsparcia

POPŻ 2020 Plakat informacyjny - pomoc żywnościowa

 

 

W dniu 22 grudnia 2020 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Trudny start,
lepsza przyszłość 2”- program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Realizatorem projektu
jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 04.10.2020-30.11.2022. (więcej)

1. Zasady rekrutacji (otwórz)

2. Zarządzenie - Zasady rekrutacji (otwórz)

3. Harmonogram konsultacje prawne 03.2021 (otwórz)

4. Harmonogram wyjścia integracyjne 03.2021 (otwórz)

5. Harmonogram konsultacje prawne 04.2021 (otwórz)

6. Harmonogram wyjścia integracyjne 04.2021 (otwórz)

7. Harmonogram konsultacje prawne 05.2021 (otwórz)

8. Harmonogram warsztaty 05.2021 (otwórz)

9. Harmongram warsztaty 06.2021 (otwórz)

10. Harmonogram konsultacje prawne 06.2021 (otwórz)

11. Harmonogram piknik dla rodzin zastępczych 06.2021 (otwórz)

12. Harmonogram konsultacje prawne 07.2021 (otwórz)

13. Harmonogram 1-dniowy wyjazd integracyjny 08.2021 (otwórz)

14. Harmonogram kolonia letnia 08.2021 (otwórz)

15. Harmonogram konsultacje prawne 08.2021 (otwórz)

16. Harmonogram konsultacje prawne 09.2021 (otwórz)

17. Harmonogram warsztaty 09.2021 (otwórz)

18. Harmonogram konsultacje prawne 10.2021 (otwórz)

19. Harmonogram warsztaty 10.2021 (otwórz)

20. Harmonogram wyjście interacyjne 10.2021 (otwórz)

21. Harmonogram konsultacje prawne 11.2021 (otwórz)

22. Harmonogram warsztaty 11.2021 (otwórz)

23. Harmonogram wyjście interacyjne 11.2021 (otwórz)

24. Harmonogram konsultacje prawne 12.2021 (otwórz)

25. Harmonogram warsztaty 12.2021 (otwórz)

26 Harmonogram konsultacje prawne 01.2022 (otwórz)

27. Harmonogram warsztaty 01.2022 (otwórz)

28. Harmonogram ferie 2022 (otwórz)

29. Harmonogram konsultacje prawne 03.2022 (otwórz)

30. Harmonogram warsztaty 03.2022 (otwórz)

31. Harmonogram konsultacje prawne IV 2022 (otwórz)

32. Harmonogram warsztaty IV 2022 (otwórz)

33. Harmonogram wyjścia integracyjne IV 2022 (otwórz)

34. Harmonogram warsztaty V 2022 (otwórz)

35. Harmonogram konsultacje prawne V 2022 (otwórz)

36. Harmonogram kampania promująca rodzicielstwo zastępcze VI 2022 (otwórz)

37. Harmonogram konsultacje prawne VI 2022 (otwórz)

38. Harmonogram warsztaty VI 2022 (otwórz)

39. Harmonogram konsultacje prawne VII 2022 (otwórz)

40. Harmonogram kolonia VII 2022 (otwórz)

41. Hamonogram konsultacje prawne 08.2022 (otwórz)

42. Harmonogram 1-dniowy wyjazd integracyjny 08.2022 (otwórz)

43. Harmonogram konsultacje prawne 09.2022 (otwórz)

44. Harmonogram konsultacje prawne X 2022 (otwórz)

45. Harmonogram konferencja X 2022 (otwórz)

W dniu 02 lipca 2019 r. Miasto Opole zawarło z Wojewodą Opolskim dwie umowy o dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. (czytaj więcej)

W dniu 31 maja 2019 r. Miasto Opole zawarło z Wojewodą Opolskim umowę o dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. (czytaj więcej)

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Centrum
Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Realizatorem
projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ( zadanie nr 1 i zadanie nr 2).
Okres realizacji: 31.07.2018-31.01.2021. (czytaj więcej)

Zasady rekrutacji (otwórz)

W dniu 06 lipca 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Trudny start,
lepsza przyszłość”- program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Realizatorem
projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 30.05.2018 – 31.12.2020.
(czytaj więcej)

Zasady rekrutacji (otwórz)

W dniu 15 stycznia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu.
Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji:
30.09.2017-30.10.2020.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie
społeczne. (więcej)

Zasady rekrutacji od 2019.07.18

1. Zasady rekrutacji (otwórz)
2. Deklaracja (otwórz)
3. Oświadczenie (otwórz)
4. Zarządzenie - Zasady rekrutacji (otwórz)

 

 

Zasady rekrutacji (otwórz)

W dniu21 października2016 r. Miasto Opole podpisało umowę odofinansowanie projektupn.Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.Okres realizacji: 01.01.2017-28.02.2019.

czytaj więcej 

BANK ŻYWNOŚCI W OPOLU - Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących

Działania towarzyszące:

- 2019r czytaj wiecej

- 2018r czytaj wiecej

- 2017r czytaj więcej

- 2016r czytaj więcej

czytaj więcej

Loga na strony intrnetowe

 

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.