O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-15

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Aktualizacja: 2022-12-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz zewnętrznego audytu strony www.mopr.opole.pl pod kątem zgodności z standardem WCAG 2.1

Dane teleadresowe podmiotu publicznego – siedziba:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole
ul. Armii Krajowej 36
tel.: 77 40-05-950
fax: 77 40-05-952
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www. mopr.opole.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję Koordynatora ds. dostępności pełni p. Tomasz Kunecki. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności oraz skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu mieści się na wysokim parterze. Przy drzwiach głównych znajduje się platforma umożliwiająca osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wjazd na wysoki parter.

Informacja o uprawnieniach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Miejski Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym):

  1. Kontakt z MOPR w Opolu za pośrednictwem następujących środków wspierających komunikowanie się:

    • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    • faksu pod nr: 77 40-05-952

  2. Skorzystanie w kontaktach z MOPR w Opolu z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy z urzędem.

  3. Możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika i dostęp do wybranego tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, u poniżej wymienionych osób, droga osobistą, telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

p. Małgorzata Gieryluk – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

- tel. 77/40-05-971 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

p. Tamara Tymowicz – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej

tel. 77/ 455-63 90 bądź 91 bądź 92 wewn. 2, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

p. Adrian Surowiec –Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Tel. 77/42-32-701 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 (pobierz)


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 (pobierz)

Dostępność architektoniczna w budynkach MOPR w Opolu (pobierz)