Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Opole ul.Małopolska 20a

godziny pracy: PN – PT 8.00–20.00. Schronienie całodobowo.
tel. (077) 455 63 90, (077) 455 63 91, (077) 455 63 92
„wew. 3”

USTAWA

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Opolu realizuje zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (z dnia 29 lipca 2005 r.Dz. U. Nr 180,poz.1493, z późniejszymi zmianami Dz.U. 2023r.poz.535, a także z planów pracy na każdy kolejny rok kalendarzowy.

PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formy przemocy domowej:

PRZEMOC FIZYCZNAkażde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m. in. popychanie, obezwładnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy, itd.).


PRZEMOC PSYCHICZNAagresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m. in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia itp.).


PRZEMOC EKONOMICZNAuniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy, itp.).


PRZEMOC SEKSUALNAwymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp. (np. mąż który stosuje przemoc, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt).


ZANIEDBANIEprzemoc nie musi mieć formy działania. Przemocą jest także zaniedbanie i niezaspakajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

 

Przemoc domowa nie może dłużej trwać, a jej sprawca powinien zostać ukarany!

Pracownicy ośrodka:

  • Psychologowie

  • Terapeuci

  • Pedagog

  • Pracownik socjalny

  • Konsultant prawny

 

Działania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

 

1. Konsultacje terapeutyczno- psychologiczne dla osób doznających przemocy -działanie stałe, całoroczne, realizowane indywidualnie w SOW

2. Grupa Wsparcia dla kobiet doznających przemocy domowej - działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW w każdy poniedziałek 17.00 – 19.00.

3. Terapia par - działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW – Natalia Czarnecka

4. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy seksualnej działanie całoroczne, grupa samopomocowa spotkania 1 raz w miesiącu, grupa o charakterze zamkniętym – Agnieszka Łastówka

5. Konsultacje psychologiczne, wychowawcze i pedagogiczne dla rodziców i dzieci -działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOWE. Rybak, J. Tyburczyk, U. Notka

6. Akademia Rozwoju Rodzica "Rodzic na piątkę" - czwartki (40 godzinny program dla rodziców oraz wychowawców) – działanie warsztatowe, edycyjne - E. Rybak, U. Notka

7. “Bajka pomagajka”- warsztaty dla dzieci – U. Notka

8.“Mama i Ja”- warsztaty wzmacniajęce więź rodzic- dziecko – U. Notka

9. Warsztaty ruchowe “Taniec w Kręgu” z elementami arteterapii i choreoterapii – A. Starczyńska

10. Działania profilaktyczne “Niebieska Godzina” realizowane w opolskich placówkach oświatowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – U. Notka

 

Oddziaływanie realizowane przez MOPR, skierowne do osób stosujących przemoc:

1. Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją – N. Czarnecka, E. Rybak, R. Woźniak – działanie edycyjne, grupowe

2. Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją po ukończonym programie psychologiczno-terapeutycznym – N. Czarnecka, E. Rybak, R. Woźniak – działanie edycyjne, grupowe

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Opolu

Kierownik – Anna Wołoszczuk – psycholog psychoterapeuta

Pn – Pt 8:00 – 16:00

Pomoc prawna – konsultant prawny Berenika Alf/ Jolanta Dycfeld Górska

Pon, Sr 16:00 – 20:00

Pomoc psychologiczna, konsultacje wychowawcze dla rodziców –psycholog Edyta Rybak

Pon – Pt

Pomoc psychoterapeutyczna, terapia par– terapeuta Natalia Czarnecka

Pon - Pt

Pomoc psychologiczna – psycholog Elżbieta Mieszkowska

Wt. 16:00 – 19:00

Pomoc psychologiczna – psycholog Izabela Latawiec

3 x wtorek w miesiącu 16:00 – 19:00

Pomoc medyczna/psychiatryczna – lekarz psychiatra Natalia Cegła – Centrum Terapii i Psychoedukacji

Termin ustalany indywidualnie

Pomoc socjalna – specjalista pracy socjalnej Aleksandra Starczyńska

Pn – Pt

Pomoc pedagogiczna – pedagog Urszula Notka

Pn – Pt