O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

...w budowie

Ośrodek Readaptacji Społecznej Szansa

Dom Dziennego Pobytu "Nad Odrą"

Dom Dziennego Pobytu Malinka

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zawiadamia, że od dnia 1 maja 2008 r. udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) pod adresem:

/7541116611/SkrytkaESP

Aby skorzystać z ESP należy posiadać dostęp do Internetu oraz certyfikat kwalifikowany wydany przez jedną z niżej wymienionych firm:

- Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.,

- CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji (jednostka organizacyjna Unizeto Technologies S.A.),

- SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

OD 7.30 DO 15.30

W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW ORAZ INNYCH SPRAWACH DYREKTOR OŚRODKA PRZYJMUJE W PONIEDZIAŁKI

OD 12.30- DO 15.30

GŁÓWNE ZADANIA

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym do właściwości merytorycznej komórek organizacyjnych Ośrodka należą sprawy mieszczące się w zakresie zadań określonych niniejszym Regulaminem zarządzeniami Dyrektora.

 

Osoby skazane przez sąd na wykonywanie w Ośrodku nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wraz ze skierowaniem z sądu winny zgłosić się do Referatu Organizacyjnego i Kadr w siedzibie Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 36 , pok. nr 20 w celu:

 

  • ustalenia miejsca i terminu odbywania kary – wykonywania pracy,

  • odbycia szkolenia BHP,

  • wykonania wstępnych badan profilaktycznych przez lekarza Medycyny Pracy sprawującego opiekę nad Ośrodkiem.

 

Osoba prowadząca sprawy pracy osób skazanych do której należy się zgłaszać: Maria Borecka – Pracownik Referatu Organizacyjnego i Kadr tel. 077 40 05 966

 

 

Praktyki Studenckie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu odbywają się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy uczelnią a ww. jednostką.

 

Warunkiem odbywania praktyk przez studentów w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu jest przedstawienie skierowania wystawionego przez Zakład Praktyk danej uczelni.

 

Studentów ubiegających się o praktykę w Ośrodku wraz z w/w skierowaniem zapraszamy do Referatu Organizacyjnego i Kadr w siedzibie Ośrodka przy ul. Armii krajowej 36 , pok. nr 20 w celu:

 

  • ustalenia miejsca i terminu odbywania praktyki (dot. wszystkich komórek organizacyjnych Ośrodka),

  • odbycia szkolenia BHP,

  • zapoznania się dalszą dokumentacją (ochrona danych osobowych, zachowanie tajemnicy służbowej).

 

Osoba prowadząca praktyki do której należy się zgłaszać: Anita Sikora – Inspektor ds. Kadr i Spraw Organizacyjnych tel. 077 40 05 966

 

Warunkiem odbywania przez osobą bezrobotną stażu w Ośrodku jest porozumienie zawarte pomiędzy Ośrodkiem a Rejonowym Urzędem Pracy.

 

Osoby chętne do odbycia stażu w Ośrodku prosimy o kontakt z Referatem Organizacyjnym i Kadr w siedzibie Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 36 , pok. nr 20 w celu ustalenia możliwości realizacji stażu oraz jego szczegółów.

 

Zaznaczamy iż organizacja staży uzależniona jest od posiadanych środków.

 

Osoba prowadząca praktyki do której należy się zgłaszać: Maria Borecka –pracownik ds. Kadr i Spraw Organizacyjnych tel. 077 40 05 966

 

 

w przygotowaniu...

Schemat 2024

Dyrekcja

nr telefonu

Adres

1 Dyrektor MOPR w Opolu Zdzisław Markiewicz 077-40-05-951 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.26
2 Za-ca Dyrektora MOPR w Opolu Małgorzata Kozak 077-40-05-951 Opole, ul. Armii Kajowej 36 pok.27

Komórki organizacyjne

nazwa komórki organizacyjnej

Osoba odpowiedzialna nr telefonu Adres
1 Dział Pomocy Środowiskowej

Małgorzata Gieryluk

Kierownik

077-40-05-971 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok. 14
w skład wchodzą: Sekcja Świadczeń

Monika Buczyńska

Kierownik

077-40-05-980 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.6
Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej

Justyna Wójcik

Kierownik

077-40-05-990 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.31
Rejon Opiekuńczy I

Dorota Kubis

Kierownik

077-40-05-972 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.15
Rejon Opiekuńczy II

Danuta Fikus

Kierownik

077-45-75-490 Opole, ul. Wrocławska 44
Rejon Opiekuńczy III

Agata Kulinicz

Kierownik

077-40-05-972 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.15
Rejon Opiekuńczy III B

Agata Kulinicz

Kierownik

532-316-605, 532-316-606 Opole, ul. Pelargonii 12 (Borki)
Rejon Opiekuńczy IV

Urszula-Adamczewska-Harlak

Kierownik

077-45-35-119 Opole, ul. Gorzołki 4 pok. 2
Rejon Opiekuńczy V

Dorota Kluk

Kierownik

077-40-27-016 Opole, ul. Hubala 4 pok.4
Rejon Opiekuńczy V filia

Dorota Kluk

Kierownik

 

077-40-27-016

           077-45-98-104

Opole, ul. Hubala 4 pok.4

Opole, ul. Piotrkowska 2

(DDP Malinka”)

2 Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Adrian Surowiec

Kierownik

077-42-32-701 Opole, ul. Plebiscytowa 18 pok. 1
Mieszkania chronione

Adrian Surowiec

Kierownik

077-42-32-701 Opole, ul. Plebiscytowa 18 pok. 1
3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Tamara Tymowicz

Kierownik

077-45-56-390

wew. 2

Opole, ul. Małopolska 20A pok. 2
4 Klub Integracji Społecznej

Maciej Baumert

Kierownik


516282508

Opole, ul. Nysy Łużyckiej 7a
5 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Anna Wołoszczuk 

Kierownik

077-45-56-390

wew. 3

Opole, ul. Małopolska 20A pok.7
6 Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”

Jolanta Kowalska

Kierownik

077-45-56-380

Czynny całą dobę

Opole, ul. Małopolska 20A pok.2
7 Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

Wiesław Witczak

Kierownik

077-45-56-390

wew. 1

Opole, ul. Małopolska 20A pok.11
8 Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”

Edyta Solarska-Halaba

Kierownik

077-45-50-037 Opole, ul. Hubala 4
9 Dom Dziennego Pobytu „Magda Maria”

Jędrzej Szotek

Kierownik

077-45-36-328 Opole, ul. Barlickiego 1-3, pok. 7
10 Dom Dziennego Pobytu „Malinka”

Katarzyna Sawicka

Kierownik

077-40-48-208 Opole, ul. Piotrkowska 2, pok.27

Dom Dziennego Pobytu „Malinka”

- filia „Dom nad Odrą”

Katarzyna Sawicka

Kierownik

077-40-08-206 Opole, ul. Rudzkiego 2
11

Dział Finansowy

Irena Wodecka

Główny Księgowy

077-40-05-960 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.28

Justyna Seroczyńska

Kierownik

077-40-05-963 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok. 30a
12

Referat Organizacyjny i Kadr

Justyna Raj

Kierownik

077-40-05-953 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.21
13 Referat Administracyjno-Gospodarczy

Bogumiła Mucha

Kierownik

077-40-05-965 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.18
14 Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji

Iwona Siamro-Szewczyk 

 Kierownik

077-40-05-994 Opole, ul. Armii Krajowej 36 B pok. 35
15 Specjalista-Koordynator ds. Programów Agnieszka Ponikowska 077-40-05-976 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.2
16 Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" Małgorzata Jarosz - Basztabin
Kierownik
077-44-12-370

Opole, ul. Krakowska 32

17

Centrum Aktywizacji Społecznej

Agnieszka Łukasińska - 
specjalista koordynator

512-577-234

Opole, ul. Krakowska 32

Misją ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać oraz wspieranie rodzin w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Utworzony został na mocy Uchwały nr XII/77/90 Miejskiej Rady narodowej w Opolu w dniu 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu. Uchwałą nr VII/94/99 z dnia 25 marca 1999.r Rada Miasta Opola zmieniła nazwę Ośrodka na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Ośrodek pełni funkcję ośrodka pomocy społecznej i realizuje zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ośrodek realizuje, także zadania polegające na organizacji pracy z rodziną na terenie Miasta Opola oraz inne zadania Miasta Opola z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej niezastrzeżone dla innych podmiotów. Ośrodek jest również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Opola.

mopr

ul. Armii Krajowej 36  45-071 Opole

tel. Centrala 077 400 59 50

tel. Sekretariat 077 400 59 51

Fax 077 400 59 52

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.