Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

MRPiPS

 

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW W OPOLU NA ROK 2024

 

PROGRAM OSŁONOWY

 

Wstęp

 

Niniejszy program wpisany jest w aktywność miejskich instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem seniorów. Jest to zmodyfikowana pod względem jakościowym kontynuacja działań osłonowych realizowanych w mieście Opolu w roku 2023 z dyspozycji MRPiPS. W proponowanych przedsięwzięciach na rok 2024, jest on kompatybilny, spójny i nie wykracza poza dyspozycje wydane przez MRPiPS, zawarte w ministerialnej treści programu o nazwie Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Koszty wszystkich działań są pokrywane z budżetu państwa.

Cele Programu i adresaci

Celem programu jest:

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I - zadanie określone w art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich)

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (Moduł II - zadanie określone w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych).

3. Adresatami są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

4. Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

a) celem realizacji Modułu I jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, z terenu miasta Opola, przez min.:

1) usługi gospodarcze:

a) zakupy artykułów spożywczych, higienicznych, i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

b) pomoc przy przygotowaniu posiłków,

c) dostarczenie jednego gorącego posiłku,

d) utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego, w tym pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,

e) utrzymanie w czystości sprzętów gospodarstwa domowego służących podopiecznemu,

f) dbanie o czystość bielizny i odzieży używanej przez podopiecznego,

g) pomoc przy paleniu w piecu,

h) zgłaszanie usterek, awarii odpowiednim służbom,

i) odśnieżanie posesji w zakresie dojścia do budynku;

2) usługi higieniczne:

a) mycie, czesanie, obcinanie paznokci, golenie,

b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

c) prześcielenie łóżka,

d) pomoc przy ubieraniu się;

3) usługi społeczne:

a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,

b) towarzyszenie podczas spacerów, w drodze do najbliższego sklepu, apteki,

c) zamawianie wizyt lekarskich, towarzyszenie przy wizytach w przychodni na terenie gminy,

d) pomoc przy dokonywaniu stałych opłat,

e) prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie pieniędzy otrzymanych od podopiecznego,

f) pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych;

4) usługi pielęgnacyjne:

a) pomoc przy spożywaniu posiłków lub karmienie podopiecznego,

b) pomoc przy przyjmowaniu leków,

c) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

d) układanie podopiecznego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji ciała, oklepywanie, pomiar temperatury ciała lub ciśnienia krwi.

 

Zakłada się, że z oferowanej pomocy skorzysta do 10 osób.

 

b) celem realizacji Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

 

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Zakłada się, że z oferowanej usługi skorzysta do 44 osób.

 

Zapraszamy seniorów do skorzystania z usług oferowanych w programie.