Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Korpus Wsparcia Seniorów w Opolu na rok 2022

PROGRAM OSŁONOWY

 

 

Wstęp

 

Niniejszy program wpisany jest w aktywność miejskich instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem seniorów. Jest to zmodyfikowana pod względem jakościowym kontynuacja działań osłonowych realizowanych w mieście Opolu w roku 2021 z dyspozycji MRiPS. W proponowanych przedsięwzięciach na rok 2022, jest on kompatybilny, spójny i nie wykracza poza dyspozycje wydane przez MriPS, zawarte w ministerialnej treści programu o nazwie Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Koszty wszystkich działań są pokrywane z budżetu państwa.

I. Podstawa prawna programu osłonowego

1. Miejski program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.

2. Program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. https://www.gov.pl/web/rodzina/seniorze-potrzebujesz-pomocy-zadzwon-pod-22-505-11-11

3. W ramach obszaru pomocy społecznej Program uwzględnia nowe formy wsparcia po zidentyfikowaniu potrzeb Miasta Opola w tym zakresie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. Cele Programu i adresaci

1. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy w samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa, możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Świadczenie usług wynika z rozeznanych potrzeb na terenie miasta Opola, wpisujących się we wskazane w Programie obszary.

2. Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby zgłaszające się zarówno przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 jak również bezpośrednio do pracowników socjalnych MOPR w Opolu https://mopr.opole.pl/index.php/rejony-opiekuncze-mapa

3. Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
a) celem realizacji Modułu I jest zapewnienie przez wolontariuszy usługi wsparcia seniorów w wieku 65 lat i więcej, z terenu miasta Opola, przez min.:
- wsparcie społeczne,
- ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
Zakłada się, że z oferowanej pomocy skorzysta do 120 osób, tak jak to miało miejsce w ub. r.
b) celem realizacji Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Zakłada się, że z oferowanej usługi skorzysta do 50 osób.

zegarek 1 zegarek 2

 

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu


Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed nami zachodzące procesy demograficzne w całym kraju, w tym również w Opolu oraz jest elementem polityki społecznej naszego państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych z miasta Opola, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań, które będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).
Program wykorzystuje również pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp
do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli
przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską
osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
Zaplanowane potrzeby traktuje się jako wartości orientacyjne gdyż czynniki i zmienne o charakterze zdrowotnym i społecznym determinujące zapotrzebowanie mogą ulegać zmianie wraz z dynamiką natężenia ryzyk jako pochodnych pandemii. Jeżeli w trakcie realizacji okaże się że zapotrzebowanie jest wyższe niż zakładane złożone zostanie odpowiednie zapotrzebowanie do Wojewody Opolskiego o dodatkowe środki, tak by możliwe było zabezpieczenie wszystkich potrzeb osób spełniających warunki brzegowe programu.

 

IV. Podmioty realizujące Program

Sposoby realizacji programu.


Moduł I: - samodzielnie przez MOPR w Opolu, tj. przez organizację i koordynację prac wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz pracowników MOPR w Opolu.

Moduł II:
- samodzielnie, tj. przez organizację i koordynację prac wolontariuszy (na podstawie
porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz pracowników MOPR w Opolu. Dostawca wyłoniony zostanie zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych.

 

Zapraszam seniorów do skorzystania z usług oferowanych w programie.

 

 

Zdzisław Markiewicz
dyrektor MOPR w Opolu
kwiecień 2022