Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Informacja o ustanowionych przez Dyrektora jednostki ograniczeniach, nakazach i zakazach
w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii Covid-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu informuje:


1. Do odwołania dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa interesantów odbywa się na wyodrębnionych stanowiskach lub w warunkach zezwalających na zachowanie dystansu społecznego 2 m.
W/w nakazu nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem
o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Do odwołania nakłada się na interesantów przebywających na terenie komórek organizacyjnych Ośrodka obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przy-łbicy albo kasku ochronnego.
W/w nakazu nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
3) osoby wykonującej czynności zawodowe- tj. pracowników Ośrodka.

3. Na podstawie Komunikatu dla placówek wsparcia dziennego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2; Rekomendacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanym po 24 maja 2020 r. umożliwieniem placówkom wsparcia dziennego oraz podmiotom zatrudnienia socjalnego umożliwieniem realizacji zawieszonych zajęć/działalności wprowadzono procedury funkcjonowania: domów dziennego pobytu, świetlicy środowiskowej w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” oraz Centrum RE-Start w Opolu. Procedury w załączniku do niniejszej informacji.

Załączniki:
- procedura funkcjonowania w Covid-19 - domy dziennego pobytu

- procedura funkcjonowania w Covid-19 - Centrum Re-Start

- procedura funkcjonowania w Covid-19 - ORS Szansa