Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą, osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną MOPR nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, przy ul. Armii Krajowej 36.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Armii Krajowej 36, 45 – 071 Opole;

  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.mopr.opole.pl/index.php/onas-kontakt

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez MOPR, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych MOPR nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń i wniosków, udzielanie informacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do MOPR poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą MOPR przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne instytucje i podmioty, które są prawnie zobligowane do załatwiania zgłaszanych przez Państwa spraw.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane. Następnie, dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)