O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydata na stanowisko
Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”
przy ul. Nysy Łużyckiej 7 a
przewidywane zatrudnienie:
2 osoby w wymiarze 0,5 etatu,
lub
1 osoba w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania niezbędne:
1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
2. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
3. wykształcenie co najmniej średnie,
4. umiejętność pracy w programach biurowych oraz graficznych, zarządzania profilami na portalach społecznościowych.
5. posiadanie wysokich kompetencji społecznych,
6. posiadanie zdolności organizatorskich,
7. doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

dodatkowe:
1. mile widziane wykształcenie z zakresu pedagogiki, w tym gerontopedagogiki, pedagogiki kulturalno oświatowej, sztuki,
2. doświadczenie w zarządzaniu informacją,
3. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć, imprez kulturalnych,
4. umiejętność pracy pod presją czasu,
5. aktywność, dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

II. Główne obowiązki na w/w stanowisku:
1. tworzenie i aktualizacja bazy danych oraz upowszechnianie informacji dla seniorów i ich rodzin o aktywnych środowiskach i organizacjach senioralnych oraz inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do osób starszych,
2. projektowanie i wykonywanie materiałów informacyjnych i reklamowych na potrzeby Centrum,
3. rozpowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw osób starszych,
4. administrowanie strony www.seniorwopolu.pl oraz konta „Senior w Opolu’ na Facebooku,
5. udział w realizacji wydarzeń dla seniorów,
6. udział w organizowaniu aktywnych form wypoczynku dla Seniorów.

III. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwy do pobrania w Dziale Organizacyjnym i Kadr pokój nr 21 lub ze strony internetowej Ośrodka www.mopr.opole.pl ),
3. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4. dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych,
5. oświadczenie, że osoba korzysta z pełni praw publicznych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),
7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2014.1202 z późn. zm (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2).

IV. Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „Nabór na stanowisko Instruktor Kulturalno-Oświatowy w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym”, w sekretariacie w siedzibie MOPR w Opolu (pokój 25) lub przesłać listem na adres ośrodka: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36, w terminie do dnia 7 lipca 2017r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem, o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

mgr Małgorzata Kozak
Za-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu