O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36

poszukuje pracownika na stanowisko

pracownik socjalny

w wymiarze 1,0 etat

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Opolu, przy ul. Małopolskiej 20A

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku praca socjalna lub innym uprawniającym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. nieposzlakowana opinia;

 4. wysoki poziom moralności.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. pożądane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego, w szczególności w pracy związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

 2. dobra znajomość przepisów prawa, zwłaszcza z zakresu ustawy o pomocy społecznej, oraz przepisów dotyczących przemocy, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 3. umiejętność interpretacji przepisów prawa;

 4. umiejętność organizacji i planowania pracy;

 5. umiejętność pracy w zespole,komunikatywność;

 6. odporność na stres;

 7. umiejętność pracy pod presją czasu;

 8. dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność;

 9. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;

 10. wysoka kultura osobista.

III Główne obowiązki na w/w stanowisku:

 1. podejmowanie interwencji kryzysowej i udzielanie wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;

 2. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb rodzin z zakresu pomocy społecznej oraz związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie;

 3. sporządzanie diagnozy rodziny, konstruowanie planu pomocy rodzinie, opracowywanie i nadzorowanie realizacji kontraktów socjalnych;

 4. sporządzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i wnioskowanie ww rodzinom przysługujących im świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz planowanie pomocy dzieciom przebywającym w ośrodku;

 5. organizowanie przyjęcia do ośrodka i dbałość o zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańcom;

 6. udzielanie specjalistycznego poradnictwa osobom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie;

 7. prowadzenie niezbędnej korespondencji w celu prawidłowego i rzetelnego rozpatrzenia spraw osób ubiegających się o pomoc;

 8. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w tym m.in. pomoc w staraniu się o uzyskanie mieszkań z zasobów gminy, współpraca z gminami, OPS-ami właściwymi dla klientów ośrodka, organami ścigania,

 9. udział w posiedzeniach grup roboczych w związku z procedurą Niebieskie Karty;

 10. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, strategii rozwiązywania problemów społecznych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania ze strony);

 3. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia;

 4. dokumenty poświadczające posiadanie pożądanego doświadczenia – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.;

 5. dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2);

 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2);

 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002, Nr101, poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241 z późn. zm (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2).

V. Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją„zatrudnienie - stanowisko pracownik socjalny-SOW”,w sekretariacie w siedzibie MOPR w Opolu (pokój 25) lub przesłać listem na adres ośrodka: 45-071 Opole, ul. Armii krajowej 36,w terminie do dnia 20 marca 2017r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie w razie złożonej w terminie oferty kandydata spełniającego wymogi pracodawcy, mogą nie być brane pod uwagę.

VI. Inne informacje:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

O wynikach rekrutacji można dowiadywać się drogą telefoniczną pod nr telefonu Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr – Justyny Raj 77/40-05-953.

Opole, dn. 9 marca 2017r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

dr Zdzisław Markiewicz