O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

asystent rodziny

w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Opole, ul. Plebiscytowa 18

w wymiarze 1,0 etatu

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba która:

 1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 4. 2-letnie doświadczenie zawodowe ogólne przy posiadaniu wykształcenia wyższego określonego w pkt. 1 i 2,

 5. 5-letnie doświadczenie zawodowe ogólne, w tym 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną, przy posiadaniu wykształcenia średniego określonego w pkt.3,

 6. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 7. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność podejmowania decyzji,

 2. komunikatywność,

 3. łatwość nawiązywania kontaktów,

 4. odporność na stres,

 5. umiejętność pracy z trudnym klientem,

 6. odpowiedzialność i zaangażowanie,

 7. Znajomość przepisów w zakresie wykonywanych obowiązków.

Zakres wykonywanych obowiązków

 1. Opracowanie i realizacja we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, planu pracy z rodziną obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawierającego terminy ich realizacji i przewidywane efekty;

 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

 5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 7. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 8. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 9. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 10. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 12. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

 13. Występowanie do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie;

 14. Przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin;

 15. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 16. Przygotowywanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

 17. Przygotowywanie opinii w przedmiocie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka

przebywającego w pieczy zastępczej;

 1. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu w sprawie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

 2. Współpraca z rodzinami wspierającymi;

 3. Przygotowanie i realizacja we współpracy z placówką opiekuńczo – wychowawczą planu pomocy dziecku;

 4. Udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

 5. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami;

 6. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

 7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy;

 8. Przygotowywanie danych do sprawozdań i innych wynikających z realizowanych zadań;

 9. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, strategii rozwiązywania problemów społecznych, tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie oraz realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. List motywacyjny,

 3. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 4. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 6. oświadczenia osoby że:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

 5. jej stan zdrowia, zgodnie z jej wiedzą, pozwala na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy dla asystenta rodziny wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami do podpisu dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.mopr.opole.pl- strefa pracownika-dokumenty do rekrutacji- kwestionariusz osobowy asystent rodziny.

 1. Mile widziany przykładowy plan pracy z rodziną.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent rodziny” w terminie do 21 sierpnia 2017 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole lub przesłać drogą pocztową – za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego

Oferty, które wpłyną po ww. terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest przedłożenie oryginału aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego, ze kandydat do pracy nie figuruje w rejestrze oraz orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

Niewykorzystane oferty będą przechowywane zgodnie z zasadami i terminami określonymi w przepisach wewnętrznych Ośrodka. Jeśli osoba nie zgadza się na przechowywanie dokumentacji, należy o tym powiadomić Referat Organizacyjny i Kadr lub odebrać przekazane dokumenty po zakończonym naborze na w/w stanowisko.

Opole, dnia 9 sierpnia 2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

dr Zdzisław Markiewicz