O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36

poszukuje kandydatów

na stanowisko

Inspektor

w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

w Opolu, ul. Plebiscytowa 18

w oparciu o umowę na zastępstwo

w wymiarze 1,0 etatu

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;

 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku i co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku i co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie o kierunku prawo lub administracja oraz doświadczenie w pracy

podobnym charakterze;

 1. dobra znajomość zasad kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej;

 2. umiejętność interpretacji przepisów prawa;

 3. umiejętność organizacji i planowania pracy;

 4. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;

 5. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;

 6. wysoka kultura osobista;

 7. odporność na stres;

 8. umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).

 1. Główne obowiązki na w/w stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących osobom opuszczającym piecze zastępczą i w sprawach dotyczących ustalania opłaty za pobyt w pieczy zastępczej;

 2. ustalanie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących ustalania właściwości powiatu;

 3. przygotowywanie i uzgadnianie treści porozumień w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie;

 4. sporządzanie list i poleceń wypłat z kasy MOPR, list przelewów bankowych i indywidualnych przelewów bankowych, rachunków ww świadczeń;

 5. wprowadzanie danych wynikających z dokumentacji osób i rodzin do komputerowej bazy danych.

 1. Warunki pracy na w/w stanowisku

praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Plebiscytowej 18 , I piętro, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych .Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku- obsługa komputera.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudzień 2017 r. wynosił poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania w Dziale Organizacyjnym i Kadr pokój nr 20 lub ze strony internetowej Ośrodka www.mopr.opole.pl; strefa pracownika; druki do rekrutacji, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o stanowisko urzędnicze ),

 3. kserokopia dowodu osobistego – dla potwierdzenia obywatelstwa polskiego,

 4. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 5. dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia w podobnej pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.,

 6. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych,

 7. oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w sposób umyślny, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, korzysta z pełni praw publicznych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002, Nr101, poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241 z późn. zm (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2).

VII. Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „zatrudnienie na zastępstwo- stanowisko urzędnicze Inspektor” , w sekretariacie w siedzibie MOPR w Opolu (pokój 25) lub przesłać listem na adres ośrodka: 45-071 Opole, ul. Armii krajowej 36, w terminie do dnia 2 lutego 2018r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie w razie złożonej w terminie oferty kandydata spełniającego wymogi pracodawcy, mogą nie być brane pod uwagę.

VIII. Inne informacje:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest:

przedłożenie oryginału aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego, ze kandydat do pracy nie figuruje w rejestrze

przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

Wszelkie informacje dot. rekrutacji można pozyskiwać drogą telefoniczną pod nr telefonu Justyny Raj- Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr 77/40-05-953.