Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Gazetka wydawana w świetlicy ORS "Szansa" (pobierz)

Gazetka wydawana w świetlicy ORS "Szansa" (pobierz)

Opolska Rada Terenowa do Spraw Readaptacji i Pomocy Skazanym w Opolu
przygotowała informatory:
"Pomoc Postpenitencjarna dla Ciebie"
"Twoja Nowa Droga"

Oba informatory do pobrania z linku poniżej

Pobierz

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracy:
Psycholog
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20
w wymiarze 1,0 etatu, z możliwością zatrudnienia:
1 osoba w wymiarze 1,0 etatu lub
2 osoby w wymiarze 0,5 etatu każda

ogłoszenie (pobierz)
kwestionariusz (pobierz)

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2018 - 30 maj 2019.
Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Standard podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek
2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie ewaluacji efektów swojej działalności i monitoringu osób przebywających w Ośrodku po jego opuszczeniu.
4. Zapewnienie pracownikom poradnictwa w formie "superwizji".
5. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
6. Wydatkowanie dotacji celowej.

  (czytaj więcej)

W dniu 16 października 2019 r. odbyła się wielka i uroczysta gala podczas, której nasi
opolscy seniorzy podziękowali policjantom za działania na rzecz seniorów i pogratulowali 100-
lecia istnienia Policji. Dzięki naszym wspaniałym zaprzyjaźnionym gospodarzom, którzy nas
ugościli uroczystość odbyła się w Zajeździe u Dziadka. (czytaj więcej)

Protokół wystąpienie pokontrolne - kontroli przeprowadzonej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przez Najwyższą  Izbę Kontroli, Delegatura Opol.
Okres objęty kontrolą 2017-2019.
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Identyfikacja mieszkańców zagrożonych i żyjących w ubóstwie oraz projektowanie adekwatnych działań na rzecz jego ograniczenia.
2. Realizacja działań mających na celu wychodzenie z ubóstwa.
3. Efekty podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia skali ubóstwa. (czytaj więcej)

Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że ustawa Pr. o szkolnictwie wyższym,
ani tym bardziej KPA, nie przewidują żadnej szczególnej formy dla wniosku
o wydanie zaświadczenia, stąd przesłany wzór można traktować jedynie jako
przykładowy i pomocniczy dla studentów - można go zaproponować studentowi,
który zgłosi się po zaświadczenie.

Wzór ten można dowolnie modyfikować.

Złożenie wniosku przez studenta w innej formie lub na innym formularzu
nie stanowi w żadnej mierze braku formalnego podania.

Wzór wniosku

W dniu 14 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Opola odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji programu reintegracji społeczno-zawodowej realizowanej w nowo powstałym Centrum Re-Start. (czytaj więcej)

Czas leci nieubłaganie, ostatnie przygotowania trwają , bo już w dniu 22.06.2019r. na
Pl. Wolności w naszym Mieście Opolu, w związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem
Rodzicielstwa Zastępczego, który jako polskie święto obchodzony jest od 2006 r. na mocy Uchwały
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r., zostanie zorganizowany piknik na rzecz rodziny
i rodzicielstwa zastępczego dla ok. 100 osób. (czytaj więcej)

W poniedziałkowy lekko deszczowy dzień
przy ul. Sienkiewicza 29 można było zauważyć
ozdobione witryny pięknymi żółto-niebieskimi
wstęgami. Grupa zgromadzonych ludzi wskazywała,
że trwa tam jakieś wydarzenie. Dokładnie 13 maja
2019 r. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste i
oficjalne otwarcie Centrum RE -Start w Opolu, w
którym to klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Opolu,(czytaj więcej)

logo program
Program „Opole w Rytmie Życzliwości” stanowi kontynuacje kampanii „Maj miesiącem życzliwości”, która była prowadzona w 2017 i 2018 roku w Mieście Opolu i miała na celu promowanie uczynności i uprzejmości w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Pierwszą edycje kampanii charakteryzowało eksponowanie takich zwrotów jak: proszę, przepraszam, dziękuje. Druga edycja kampanii, która odbyła się w 2018 roku miała na celu poruszać kwestię pozytywnych zachowań dzieci wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Mając na względzie pozytywny odbiór społeczny ubie
głorocznych kampanii rozszerzono ww. inicjatywę o działania całoroczne pod nazwą  „Opole w Rytmie Życzliwości”.
(czytaj więcej)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza na konferencję pt:
"Prawa i obowiązki członków rodziny - status dziecka w rodzinie"

Zaproszenie na konfderencję (Pobierz)

Szczegółowy program konferencji (Pobierz)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zawarł porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej osobom zgłaszającym się do w/w jednostek

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą, osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną MOPR nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

W odpowiedzi na wiele pojawiających się zapytań ze strony pracowników pomocy społecznej z ośrodków z różnych stron Polski,
w sprawie podwyżek w naszym Ośrodku i roli dyrektora w zawartym porozumieniu, poniżej zamieszczamy scan Porozumienia z dnia 6 grudnia 2017r.
o wzroście wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu w latach 2018-2019
Zawartego pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu a pracownikami Ośrodka reprezentowanymi
przez Związek Zawodowy Pracowników MOPR w Opolu, przy udziale Prezydenta Miasta Opola oraz Mediatora z listy MRPiPS.

Dodatkowo załączamy link do publikacji prasowej z tamtego okresu, opisującej szeroko kwestie naszych postulatów płacowych
(http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,22183949,konflikt-w-opolskim-mopr-pracownicy-chca-600-zl-podwyzki-dyrektor.html?disableRedirects=true ).

W komentarzu pod artykułem znalazła się jedna nieprawdziwa informacja,
jakoby dyrektor złożył wniosek o podwyżkę dla siebie w czasie gdy brakuje pieniędzy dla pracowników.
Otóż, nie tylko że dyrektor nie składał żadnego wniosku, wynagrodzenie dyrektora nie zmieniło się od października 2014 roku.
Nota bene, w tej informacji jest część prawdy, mianowicie wzrosła liczba zadań i przedsięwzięć które podlegają nadzorowi dyrektora.
Ale dajemy radę.

Skan porozumieniea - pobierz

10 maja 2018 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

"Prawa i obowiązki członków rodziny - równe prawa w  życiu rodzinnym".

(czytaj dalej)

Formularz zgłoszeniowy

(pobierz)

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

  • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

logo popz

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Opolskim Bankiem Żywności z siedzibą w Luboszycach.

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.